nl
Selecteer taal
  • English
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Français

Algemene Voorwaarden

De hieronder vermelde leveringsvoorwaarden zijn geldig voor alle leveringen van kinfill, tenzij ze worden gewijzigd na schriftelijke overeenkomst tussen de twee betrokken partijen.

LEVERINGSSCHEMA
De levering voor standaardartikelen is normaal gesproken binnen 5 dagen vanaf de orderontvangst tot verzending vanuit het kinfill-magazijn. Mocht kinfill constateren dat het niet mogelijk is de goederen binnen de overeengekomen termijn te leveren; de klant zal zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de vertraging en van de nieuwe leveringsdatum. Indien de vertraging meer dan 3 maanden bedraagt ​​en niet te wijten is aan overmacht, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. De klant heeft geen recht op verdere aanspraken op kinfill in gevallen van b.v. vertraging. kinfill kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringsproblemen in geval van overmacht. In deze situaties zullen leveringsschema's worden verlengd.

LEVERING
Leveringen worden verzonden vanuit kinfill Warehouse. De klant is verplicht om de verpakking te controleren bij ontvangst van de goederen en te controleren of het aantal pakketten overeenkomt met de leveringsbon. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat kinfill verantwoordelijk is voor de levering geldt het volgende: Indien goederen en/of emballage bij ontvangst beschadigd zijn, ligt de verantwoordelijkheid om de bestelling onder voorbehoud in ontvangst te nemen en hiervan een opmerking te maken op de pakbon, bij de ontvanger. Eventuele schade tijdens het transport moet uiterlijk 48 uur na ontvangst rechtstreeks aan de transportondernemer worden gemeld.

DOUANE- EN INVOERRECHTEN
kinfill kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen door de douane of lokale postdiensten. Alle overzeese bestellingen kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten, invoerrechten en belastingen, die in rekening worden gebracht zodra het pakket het land van bestemming bereikt. Deze kosten moeten worden betaald door de ontvanger van het pakket. Helaas heeft kinfill geen controle over deze kosten en kan ze u niet vertellen wat de kosten zouden zijn, aangezien het douanebeleid en de invoerrechten van land tot land sterk verschillen. Alle bestellingen worden DDU verzonden. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor actuele kosten voordat u een bestelling plaatst, om te voorkomen dat u verrast wordt door onverwachte kosten.

TOLERANTIES
Alle kleurstalen of stalen van hout, marmer, staal en andere materialen kunnen slechts als richtlijn worden beschouwd. kinfill kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verschillen tussen het monster en de geleverde goederen, aangezien kleurveranderingen van nature optreden in de loop van de tijd. Afwijkingen worden niet als gebreken beschouwd. Slijtage ten gevolge van normaal dagelijks gebruik aan bekleding, oppervlakken enz. worden niet als gebreken beschouwd.

KLACHTEN
Eventuele reclames dienen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de betreffende goederen schriftelijk te worden ingediend. Klachten die later dan deze datum worden ontvangen, kunnen niet in behandeling worden genomen. kinfill heeft het recht en de plicht het betreffende product of een onderdeel daarvan te repareren of te vervangen. Indien kinfill er niet in slaagt om binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen, kan de klant een schriftelijke terugbetalingsaanvraag doen. Naar aanleiding van gebreken kunnen aan kinfill geen verdere eisen worden gesteld.

RETOURZENDING VAN GOEDEREN
Alle goederen die moeten worden geretourneerd, kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met de voorafgaande overeenkomst en wanneer ze veilig zijn verpakt. De originele verpakking kan worden verzonden maar hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Het adres van het magazijn kan worden opgevraagd bij Kinfill.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
kinfill kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade veroorzaakt door haar producten indien kan worden aangetoond dat deze schade te wijten is aan een fout of nalatigheid van kinfill of haar werknemers. kinfill kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor operationele verliezen, winstderving of andere financiële gevolgen die voortvloeien uit dergelijke schade.

BETALING
kinfill behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Geleverde goederen blijven eigendom van kinfill totdat de volledige koopprijs inclusief leveringskosten en achterstallige rente volledig is betaald. De betalingsvoorwaarden staan ​​vermeld op de factuur. Indien de koper niet volledig op de vervaldag betaalt, is kinfill gerechtigd een achterstallige rente in rekening te brengen van 2% per maand of gedeelte daarvan.

GESCHILLEN
Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst worden beslecht naar Nederlands recht. Alle juridische procedures moeten plaatsvinden bij de lokale rechtbank van kinfill of de klant, zoals bepaald door kinfill.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN kinfill is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en prijswijzigingen. kinfill behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen of de productie van een model stop te zetten.